>

Pora Na Śmierć

4.8 звезд, основано на 30 отзывах

RUR 511.19
В наличии

Rzym, upalne lato, puste ulice

1952 bestsellerowy brytyjski pisarz znany na ca ym wiecie ze znakomitych pomys w fabularnych i doskonale skonstruowanych powie ci, kt rych akcja rozgrywa si w stolicach europejskich kraj w

Co wi cej, w odr nieniu od Dana Browna i wi kszo ci autor w thriller w David Hewson potrafi stworzy bardzo przekonuj ce, ywe postaci

Dociera do prywatnych watyka skich kwater, gdzie pewien kardyna pr buje wykaraska si z k opot w zwi zanych z przekr tami finansowymi na niewyobra aln skal , i rozmawia z lud mi, z kt rymi lepiej nie rozmawia , je li nie chce si zaszkodzi swojej karierze Dla jednych podejrzany jako syn komunisty, przez drugich traktowany z g ry ze wzgl du na sw j m ody wiek, Nico wierzy, e inteligencja i uczciwo pozwol mu dotrze do prawdy o tajemniczej Sarze Farnese ale nie

I ginie od kuli stra nika biblioteki

Jest autorem mi dzy innymi trzech powie ci napisanych na podstawie du skiego serialu The Killing znanego w Polsce pod tytu em Dochodzenie, oraz Cmentarza tajemnic czy Domku dla lalek, pierwszego tomu holenderskich krymina w z detektywem Pieterem Vosem.

Ludzk

Morderca odtwarza makabryczne okoliczno ci mierci wczesnochrze cija skich m czennik w

Podchodzi do niej m czyzna z wypchan reklam wk w d oni

Pora na mier , podobnie jak Kod Leonarda da Vinci, ods ania mroczne tajemnice Ko cio a, ale jest lepiej napisana i bardziej z o ona

Przybity nieuleczaln chorob ojca Nico stara si odkry prawd , niezale nie od tego, ile b dzie go to kosztowa o

P szalonym, p martwym g osem m wi Krew m czennik w jest nasieniem Ko cio a

Sara Farnese siedzi w Bibliotece Watyka skiej i czyta staro ytn ksi k kucharsk

Spraw zajmuje si m ody policjant Nico Costa

Syn g o nego w oskiego komunisty, znawca Caravaggia, wegetarianin i zapalony biegacz, kt ry nie wygl da na swoje dwadzie cia siedem lat

W wieku siedemnastu lat porzuci nauk i zacz prac w lokalnej gazecie w p nocnej Anglii, p niej wsp pracowa z The Times czy The Independent

Wkr tce pojawiaj si kolejne ofiary, ka da w jaki spos b powi zana z Sar

Zadebiutowa w 1986 roku i od tego czasu opublikowa ponad dwadzie cia ksi ek

Zlatuj si dziennikarze, Watykan zwiera szyki

Zmiata z biurka Sary wszystko, co na nim le y, i wyjmuje z reklam wki sk r

Znajomy

Washington Post David Hewson ur